20230630_FXB-EXB-901_TREZ006_4562311_4562311_02_51422066.pdf iunie